เงิ นข วัญถุงต ามวันเ กิด

สำหรับเคล็ ดลับการเสริ มดว งด้านกาsเงิu นอกจากจะเลือ กสีกsะเป๋ าสต างค์ให้ถู กโฉล กกับตัวเองแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่ งเค ล็ดลับที่ได้รับความนิย มไม่แ พ้กันนั้นก็คือ

การเก็ บแ บงค์หรือธuบั ตรที่มีเล ขลงท้ ายตรงกับเล ขมงค ลตามวันเกิด เพื่อเสริ มความเ ฮง เงิ นท องไหลมาเ ทมา

เคล็ ดลับที่ว่านี้ก็คือ เล ขแ บงค์ขวั ญถุงตามวันเกิด หรือ เลขธuบั ตรต ามวันเกิ ดของแต่ละคนจ้า

เงิ นข วัญถุงตามวันเกิด วันจันทร์ : คว รเก็บแ บงค์ 1000

เงิ นข วัญถุงประจําวันเกิด วันอังคาร : คว รเก็บแ บงค์ 100

เงิ นข วัญถุงตามวันเกิด วันพุธกลางคืน : คว รเก็บแ บงค์ 500

เงิ นข วัญถุงประจําวันเกิด วันพุธกลางวัน : คว รเก็บแ บงค์ 1000

เงิ นข วัญถุงตามวันเกิด วันพฤหัสบดี : คว รเก็บแ บงค์ 100

เงิ นขวั ญถุงประจําวันเกิด วันศุกร์ : ค วรเก็บแ บ งค์ 500

เ งินข วัญถุงตามวันเกิด วันเสาร์ : ค วรเก็บแบ งค์ 1000

เงิ นข วัญถุงประจําวันเกิด วันอาทิตย์ : คว รเก็บแบ งค์ 500

อย่ างไรก็ตามเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเ ชื่ อของแต่ละบุคค ลนะครับ สำหรับแอดมินแล้วการเก็ บเ งินขวั ญถุงก็มีส่ว นช่ว ยให้เราได้เก็บ อ อ ม ฝึกวินั ยในการเก็ บเงิ นให้อยู่ติดกsะเป๋ าได้บ้ างนั่นเอง

เรียบเรียง : admin TH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น