เคล็ ดลับแ ก้ด วง เสี่ ยงโ ชคไม่เ คยถูก เฉีย ดไปเฉีย ดมา

ทำง-านก็เห นื่อย แต่ไม่ร-วยสักที หลายๆค นเลยห วังพึ่งด วง พึ่งโช คล-าภ เผื่อจะได้มีเ ก็บ มีใช้บ้ าง

แต่หลายๆค นที่ซื้-อห-วยแล้วแต่ก็ไม่ถู กสักที มีแต่เกือ บถูก หรือเฉีย ดไปนิดเดีย วเป็นป ระจำ เกิ ดจ-ากอะไร

วันนี้แอดมินมีเคล็ ดลับที่ได้รู้มา มาแบ่งปั นค่ะ

เคล็ ดลับ หรือ วิ ธีแก้ด วงเมื่อเสี่ย งโช คแล้วมีแต่เกือ บถูก

1. อย่ าเปิดเผ ยตัวเ ลขเสี ยงดัง

2. ขณะกิ นข้าวหรือทำกับข้าว จะไม่พู ดถึงตัวเ ลขห วย

3. ห้-ามขู่บั-งคับ ถามเ ลขห วย หากถู กหว ยขึ้นมาจะเป็นทุ-กข์ล าภ

4. ก่อนหว ยออก 1 วัน ต้องถวา ยน้ำพ ระในบ้-าน

5. ก่อนห-วยออก 1 วัน ต้องเคลี-ยร์ขยะในบ้-านให้หมด รว มทั้งล้างจาน,ชาม อย่-าทิ้งให้สกป รก

6. ห้-ามทะเล าะกับใครในวันห-วยออก

7. ในวันห-วยออก ไม่รับของแ ถม,ของฟ รี กับใคร

8. ในวันห-วยออก ถ้าเจอเงิ-นค นอื่นทำต กไว้ ถ้าเก็บได้ห้ ามนำใส่กระเป๋-าเงิ-นเ ด็ดข-าด ต้องนำไปทำบุ ญ

9. ไม่นำห-วยที่ซื้-อไว้ไปซ่อ นในตู้เ สื้อผ้า เพร าะในตู้มีพ ระลบไม่นำโ-ชค

10. เมื่อมีโ-ชคแล้ว ต้องแบ่งเ-งินนั้นไปทำบุ ญ

11. มีเ ลขในใ จ ตามเ ลขที่ชอบไม่เกิ-น 4 ง-วด เว้นไว้ 1 ง-วด แล้วค่อยต-ามใหม่

12. ถ้าเล ขเฉีย ดไปเฉีย ดมาเกิ-น 2 ง-วด แก้เคล็ ดด้วยกา รทำบุ ญด้วยอาห ารที่เป็นเส้นย-าวๆ เช่น ผัดหมี่วุ้นเส้น ขน-มจีน จำน-วน 2 ชุด

ถ้าเล ขเฉีย ดไปเฉีย ดมาเกิ-น 3 ง-วด แก้เคล็ ดด้วยกา รทำบุ ญด้วยการถ วายสังฆาท านด้วย

น้ำมั นม-วย ย-านว ดแก้ป-วด ย-าธาตุ โฟมโก นหน วด,และเติ มน้ำมันตะเกียง 2 ขวด แล้วท่องพ ระคาถ-าเงิ-นล้-านอย่ างน้อย 9 จบ

ดังนั้น … ตั้ง น ะ โ ม 3 จ บ

ข้อมูล : Fb.นิพนธ์ น ามประสิ ทธิ์
เรียบเรียง : admin TH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น