หมู่บ้ านว งกลมที่เดนมา ร์ก บ้านในฝั นสว ยเป็นมิต รต่อสิ่งแว ดล้อม

สำหรับต่างประเ ทศนั้น หลายๆประเ ทศให้ความสำคั ญในการจั ดแ ผนผังเมือ งเป็ นอย่ างมาก เพร าะว่าผังเมือ งมีผ ลต่อความเป็นอยู่ของประช าช น

รว มไปถึงความเป็นระเ บียบเรีย บร้อย และชีวิ ตความเป็ นอยู่

Brøndby Haveby หมู่บ้ านเล็กๆ ในเมือ งบรอนด์บี้ (Brøndby) ประเ ทศเด นมาร์ก ถือเป็ นสถานที่ๆ มีกา รวางผั งเมือ งได้สว ยงาม มีเอ กลั กษณ์ และเป็นมิต รต่อสิ่งแว ดล้อม

ลั กษณะของหมู่บ้ านจะเป็นวงกลมในแต่ละวงแบ่ งพื้นที่เป็น 24 ส่วน มีกา รปลูกไม้พุ่มเ พื่อกั้นเป็นแน วรั้ว รว มถึงช่ว ยแบ่ งเป็นสั ดส่วนให้ชั ดเจ นอีกด้วย

ผังเมืองนี้เป็นผ ล ง า นของเ ทศบาลเมือ งบรอนด์บี้ และ Erik Mygind

ซึ่งได้รับแ รงบันด าลใ จมาจากง า นที่มีชื่อว่า Runde Haver โดย Carl Theodor Sørensen ผู้ที่ได้รั บการย กย่อ งว่าเป็นสุดย อ ดสถาปนิกของเดนมาร์ก

หมู่บ้ านนี้มีกา รวางผังเมือ งอย่ างมีเอ กลั กษณ์และแ ปลกไม่ซ้ำ ใ ค ร เมื่อบ้านเรือนของหมู่บ้ านนี้จั บกลุ่มเรียงกันเป็นวงกลมเล็กๆ

และแบ่ งเป็นสั ดส่วนชั ดเจน จ นดูเหมือ นกับว่ามีล้อร ถมาวางเรียงร ายอยู่เต็มพื้ นที่สีเขียว

การแบ่ งสันปั นส่วนนี้เป็ นส่ว นหนึ่งที่ทำให้สะด ว กในการไปมาหาสู่กั นและรู้จักกับเพื่ อนบ้ านได้ง่าย สร้างความสั มพั นธ์ให้กับค นในเมือ งได้ดีเลยทีเดียว

บ้านทุ กหลังจะหั นหน้ าบ้านเข้าหากัน ทำให้การเพิ่ มปฏิสั มพั นธ์ทางสังค มของค นในหมู่บ้านเป็นไปอย่ างง่ายดายให้ความรู้สึกที่เป็นชุมชนมากขึ้น

ดูมีความอบอุ่น แต กต่างจากบ้านในเมือ งชั ดเจน ใกล้ชิ ดกันแต่ไม่แอ อั ด จ น เกินไป

ปัจจุบั นทั้งโคร งกา รสวนแห่งนี้มีจำน ว นวงกลม cluster ทั้งหมด 24 วง ที่ดิ นแต่ละวงแบ่ งซอ ยออกเป็น 12 แปลง มีบ้ านอยู่ประมาณ 16 หลัง

โดยบ้านแต่ละหลังจะมีพื้นที่ร าว 100 ตร.ว. มีร าค าค่ าเ ช่ า อยู่ที่แปลงละ 130 ยู โ ร/เ ดื อ น

โดยหมู่บ้ านแห่งนี้มีพื้ นที่ค รอบคลุ มโดยรอ บกว่า 20 ตารางกิโลเมตร และมีประช ากรอยู่อาศั ยกันกว่า 35,000 คน

ขอบคุณภาพประกอบจาก @henry_do , @dailyoverview , @browsa_se , @patrick.eckhoff
เรียบเรียง : admin TH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น