ร าสีกุมภ์ด วงดา วแห่งควา มสำเ ร็จ

ก่อนอื่นต้อ งข อแสดงความยิ นดีกับช าวร าศีกุมภ์ด้วยเพร าะในปี 2565 นั้น หากเร าจะจั ดอันดั บทั้ง 12 ร าศี ก็ถือว่าช าวร าศีกุมภ์เป็นร าศีที่ดว งดีติ ดอันดั บท็อป ๆ

ดว งเ ฮงด วงปั ง แส งสปอ ร์ตไลท์แห่งความสำเ ร็จส่องเข้ามาในชี วิต

ร าศีกุมภ์

ถึงแม้ในช่ว งปี 2564 ที่ผ่านมาคุ ณจะมีช่ว งดี ๆ แต่ก็ถื อว่าเป็ นช่ว งที่คุ ณเหนื่อ ยมาก ดว งชะต ามีความสวิ งและมีการเปลี่ย นแปล งมาก

แต่พ อเข้าสู่ปี 2565 ดว งชะต าของคุณจะเส ถีย รภ าพมากขึ้น โดยเฉพ าะเรื่องการง านและการเ งิ น

มีเ กณฑ์ประส บความสำเ ร็ จในหน้ าที่การง า นในชนิดที่คุ ณเองก็ค า ดไม่ถึง

หากใค รที่ทำง า นป ระจำมีโอกา สเลื่อ นขั้น ขยั บตำแห น่ง หากคุ ณทำการค้ าทำธุ รกิ จจะมีโอกา สสมห วังในผ ลประกอ บการอย่ างมาก

อ าจจะหั วหมุ นอยู่บ้ างเพร าะมีออเด อร์เข้ามามากมายจ นทำกันแท บไม่ทัน

สำหรับเรื่อ งดี ๆ เมื่อพ้ นปี 2564 มาแล้ว เรื่องที่ดี รุ่ ง พุ่ ง แร งมาก ๆ นั่นก็คือ “เรื่องการเ งิ น”

ถือว่าเป็นช่ว งที่ด ว งอยู่ในช่วงข าขึ้ นสุด ๆ หยิบจั บอะไรก็เป็ นเงิ นเป็ นทอ งไปซะทุกอย่ าง จะหาเ งิ นเติ มเข้าก ระเป๋ าได้มากเกิ นความค า ดห มาย

หากคุ ณศึกษ าการลงทุ นมาอย่ างดีแล้ว ก็อย่ าร อช้า เพร าะคุณจะมีโอกา สได้ผ ลตอ บแทนจากการล งทุ นเป็นอย่ างมากเลยทีเ ดียว

เคล็ดลั บการเ สริมด วง

ดว งเฮ งแล้วเร าก็คว รที่จะทำบุ ญเพื่ อให้ด ว งเฮงขึ้นไปอีกขั้น ห ม อ ไก่ได้แ นะนำให้ช าวร าศีกุมภ์หาเ วลาไปทำบุ ญถวา ยสังฆท าน

หากให้ได้ไ ต รมาสละครั้งจะดีมาก ๆ หรืออย่ างน้อยก็ทำบุ ญสักครั้ง อานิส งส์จะส่งผ ลให้หน้ าที่การง า นเจริ ญก้าวหน้ า สติปั ญญ าดี

ปั ญห าอุปส รรคต่าง ๆ จะคลี่ค ลาย คุณจะก ลายเป็นดา วเ ด่นเ จิดจรัส สำเ ร็ จ สมห วัง และปั งอย่ างแ น่นอน

ขอบคุณที่มา : ห ม อ ไก่ พ.พาทินี
เรียบเรียง : admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น