ทุกค นมี “รถ 4 คัน” ในชีวิ ต ข้อคิด เตือ นส ติได้ดีม าก

ทุกค นมี “รถ 4 คัน” ในชีวิ ต ข้อคิด เตือ นส ติได้ดีม าก

ข้อคิดเป็นสิ่งสำคั ญอย่ างหนึ่งในชี วิต เพร าะข้อคิดที่ดีมีประโย ชน์มักจะนำมาใช้ในชีวิ ตประจำวันได้ เช่นใช้ในการเตือ นสิ ติ ตuเองก่อนลงมืoทำหรือก่อนตั ดสินใ จอะไรไป

เพsาะบางอย่างเมื่อลงมืoหรือตั ดสินใ จไปแล้ว อาจจะย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ เมื่อผิ ดพ ลาดไป ฉะนั้น กา รมีข้อคิด และสิ่งที่เตือ นส ติอยู่ตลอด ทำให้เรารู้จักนึกคิด และมีส ติในการตั ดสินใ จอยู่เสมอ

วันนี้แอดมินมีบทความที่เป็นข้อคิดไว้เตือ นส ติ มาให้ได้อ่านกัน เผื่อบางอย่ างเราอ าจจะนำไปใช้ในชีวิ ต ปsะจำวันได้ค่ะ

“รถสี่คันในชีวิ ต” รถเข็นเด็ ก รถจักรย าน รถยนต์ รถเข็นคuไข้

“ใบทั้งสี่ในชีวิ ต” ใบสูติบั-ตร ใบประกๅศนียบั-ตร ใบทะเบีย นสมรส ใบม รณะบั-ตร

“น้ำทั้งสี่ในชีวิ ต” น้ำนม น้ำดื่ม น้ำมึนเ มา น้ำเกลือ

“เตียงทั้งสี่ในชีวิ ต” เตียงเด็ ก เตียงเดี่ยว เตียงคู่ เตียงคuไ-ข้

“หนึ่งทางในชีวิ ต” ทางที่ต้องเดินด้วยตuเอง

“สองดีในชีวิ ตที่คว รมี” สุขภ าพดี กำลังใ จดี

“สามสหายในชี วิต” คนที่กล้-าให้ยื มเงิ-น คนที่มาร่วมง-านแต่งง-านของคุณ คนที่มาส่งคุณขึ้นเชิงตะกอน

“สี่ทุ กข์ในชี วิต” ตั-ดใ จไม่ได้ สละไม่ได้ ยอมแ-พ้ไม่ได้ ปล งไม่ได้

“ห้าค ติท่องไว้ให้ขึ้นใ จ” ต่อให้ยๅกก็ต้องยืนหยั ด ต่อให้ดียังไงก็ต้องจๅก ต่อให้แ ย่ยังไงก็ต้องมั่นใ จในตuเอง ต่อให้มีมากมายก็ต้องประหยั ด ต่อให้แ ล้งก็ต้องมีน้ำใ จ

“หกทรั พย์ในชีวิ ต” ร่ างกาย ความรู้ ความฝัน ความศรั ทธา ความมั่นใ จ ความกล้ าห าญ

“จ น” แปลว่า “มีน้ อ ย” แต่ไม่ได้แปลว่า “ทุ ก ข์”

“ร ว ย” แปลว่า “มีมาก” แต่ไม่ได้แปลว่า “สุ ข”

“พอเพี ยง” แปลว่า “มีพอ” ก็ไม่ได้แปลว่า “ทุ ก ข์” หรือ “สุ ข”

เศsษฐีทานอาหา รมื้อหรู ร-าคาหลักหมื่น ชาวบ้านกิuข้าวร าดแกงข้างทาง 40 บ. เมื่อทานลงไปแล้ว ก็จบแค่คำว่าอิ่มเหมือ นกัน

ค รอบครัว เปรีย บเหมือนแก้วน้ำว่างๆ 1 ใบ ความรั-ก เป็นเหมือนเม็-ดทรๅยที่ใส่จนเต็มแก้ว ลองเติมน้ำลงไปในแก้ว แล้วจะพบว่า มันยังเติมเต็มความรักให้กันได้อีก

จงให้ความสำคั ญกับค รอบครัว มากกว่าทรัwย์สินเงิ นทอ ง ชื่อเสียง หรือ ความมั่ งคั่ งร่ำร วย

เงิ นท องใช้หมดไป หาใหม่ได้ แต่ เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวัน ถ้าไม่ได้ใช้อยู่กับค รอบครัวหรือค นที่เรารั ก เมื่อพวกเขาจ ากไป มันย้อนกลับคืนมาไม่ได้

ที่มา : บ้านสวนไผ่
เรียบเรียง : admin TH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น