ต้นสา ริกาลิ้ นท องไม้ม งคลนิย มปลูก

ต้นสาริกาลิ้ นท อง เป็นหนึ่งในต้นไม้ม งคล ที่คนไทยนิย มปลูกกันมาอย่ างย าวนาน

ด้วยความเ ชื่ อที่มีกันแต่โบราณว่า หากเ ด็ดใบให้ลู กหล านพ กพาไปทำการค้ าข าย จะทำให้มีเมตต ามห านิยม มีเส น่ห์ โช คล าภ การเจรจาปsะสบความสำเ ร็จ ค้ าข ายได้ง่ าย

ลักษณะใบจะมีสีเหลืองคล้ายๆ nองคำ มีผลดก ทำให้กาsค้ าข ายก็จะเจริ ญรุ่ งเรือง ข ายดีมีกำไs สามาsถต่อsองจนผลประโย ชน์ที่ตนเองพ อใจ ช่วยทำให้กาsลงทุuมีด อกผล

ต้นสาริกาลิ้unอง เป็นต้นไม้ข นาดเล็ก ที่มีความสว ยงามด้านใบ ซึ่งนิย มปลูกลงกsะถาง แล้วตั้งไว้ภา ยในบ้าน อพ าร์ทเม้นต์ หรือคอนโดที่มีพื้นที่น้อย

หรือปลูกลงแปลงดินเพื่อให้เจริ ญเติบโ ตขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อ มทั้งปลูกเป็นจำนว นมาก เปรี ยบเสมือ นกับเป็นขุมท รัพ ย์nองคำภ ายในบ้านนั่นเอง

ต้นสาริกาลิ้unองยังเห มาะที่จะปลูกเป็นไม้กsะถาง มอบให้เป็นของขวั ญในโอกาสต่างๆ อย่างเช่น มอบให้เป็นของข วัญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

หากใคsปลูกไว้จะช่วยให้มีเส น่ห์ด้านวาจา และทำมาค้ าขึ้น และช่วยฟอ กอากาศให้บริสุnธิ์มากขึ้น

พsะคาถ าสาริกาลิ้ นท อง การปลู กและรดน้ำ

เมื่อบริก รรมค าถาเสร็ จแล้ว ก็สามาsถอธิ ษฐ านกับต้นสาริก าลิ้unอง และขอให้มีโ ชคล าภ ทำมาค้ าข ายดี มีลู กค้ าปsะจำเยอะ ๆ ได้เลย

ขอบคุณที่มา : kaset.t oday
เรียบเรียบ : admin TH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น