ขอพ รพ ระพิฆเนศ ปางมห าเศร ษฐีเหยีย บเ งิ นล้ าน

พ ร ะพิฆเนศ มห าเทพของศาสน าพ ร าหมณ์ เทพเ จ้าแห่งความสำเ ร็จสมปร าถนา เทพแห่งศิลป์และสร ร พวิทย าการ เสริ มเรื่องง าน เสริ มเรื่องความสั มพั นธ์ และเ งิ นท อง

และเป็นเ ทพที่หลายๆคนเคาร พนั บถือ กร าบไหว้ บูช าเพื่อให้ชี วิตในมีแต่ความเจ ริ ญรุ่ งเรือง ทำอะไ รก็ลุล่ วง แคล้ วคล าดจากสิ่งไ ม่ดี

วันนี้แอดมินจึ งมาแ นะนำ พ ระพิฆเนศอีกปางนึงที่มีความศั กดิ์สิ ทธ์ทางด้านการเ งิ น การงา นเป็ นอย่ างมาก นั้นคือ ปางมห าเศร ษฐีเหยีย บเงิ นล้ าน

พ ระพิฆเนศ ปางมห าเศ รษ ฐีเหยีย บเงิ นล้ าน เป็นพ ระน ามขององค์พ ระพิฆเนศ

ที่ประดิษฐ า นอยุ่ที่เทวาลั ยพ ระพิฆเนศวรดั๊กดูเศรษฐ์ฮาลไวคณาปิติเมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย มีข นาดความสูง 7.5 ฟุต

ได้รับความนิย มสูงสุ ดในเรื่องของการบูช าเพื่อความร่ำร วยและโช คล าภ มีผู้ศรั ทธ าจากทั่วโลกมากร าบไห ว้แล้วเกิดความร่ำร วย ได้กลับมาบริจ าคท รั พย์สิ นเงิ นท องให้กับทางเทวาลั ยเป็นจำนว นมาก

เทวาลัยจึงต กแต่ งด้วยท อ งคำแ ท้รวมทั้งต กแ ต่งเครื่องท ร งขององค์พ ระพิฆเนศด้วยเครื่องประดับที่ทำจากท อ งคำเพ ช รและพ ลอยแท้

จนได้รับขนานนามว่าพระพิฆเนศองค์ที่ร่ำร ว ยที่สุ ดใ นโลก

ต่อมาก็ได้รับความนิย มอย่ างมากจากผู้ศรั ทธ าทั้งในและต่างประเทศ และได้รั บคำร่ำลือว่า “ผู้ที่ได้มาสั กการะ จะประส บความสำเ ร็ จในหน้ าที่การง าน มีโ ช คล าภ และร่ำร ว ยกันอย่ างน่าอัศ จ ร รย์”

ลั กษณะ พ ระพิฆเนศปางมหาเศร ษฐีเหยี ยบเ งิ นล้ าน มือซ้ายถือข น มโมทกะ หมายถึง โภ คทรั พย์ สินทรั พย์ เงิ นท องที่เข้ามาของวา ส นาชี วิต

มือซ้ายป ระทา นพ ร ประทา นโช คล าภ วาสuา ชะต าชี วิตที่ดี

มือด้านบนถือสั งข์ คือ อำนว ยอว ยชั ยให้มีชื่อเสียง เกีย รติย ศ ขวาน กำจั ดอุปสร รคต่ างๆนานาที่เข้ามาในชี วิต

สถานที่สั กการะบูช าพ ระพิฆเนศ ปางมห าเศร ษฐีเหยี ยบเ งิ นล้ าน ที่ประเ ทศไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนคูเมือ งด้านใน ก่อนถึงประตูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลที่มา : พ ร ะ พิฆเณศวร.com
เรียบเรียง : admin KH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น