กรวดน้ำให้เ ทวดาประจำตั วชี วิตไม่ติ ดขัด

เทวด าบ างองค์อ าจมีบุ ญน้อย มีฤ ทธิ์น้อย จึงไม่สามารถช่ว ยเห ลืออะไรเร าได้มาก แต่ถ้าเขาได้รั บบุ ญจากเร าบ่อยๆ เขาจะก ลายเป็ นเทวด าที่มีฤ ทธิ์มีอำน าจ

สามารถช่ว ยเห ลือให้เร าประส บความสำเร็ จได้ดั งใจห มาย บ างคนอ้ างว่าทำบุ ญทุกครั้งก็กร วดน้ำให้เทวด าและเจ้ ากร ร มน ายเว รทุกครั้งก็ไม่เห็ นมีอะไรเปลี่ย นแป ลง

แต่ห ากว่าท่ านให้ไม่เป็ นเขาจึงไม่ได้รั บ เช่นให้ไม่เจ าะจง หรือแ สงบุ ญหมดแล้วจึงมากรวดน้ำให้ เขาก็ไม่ได้รับ

การบูช าเทวด าก็เหมือ นกับสิ่งศั ก ดิ์สิ ทธิ์อื่นๆ ที่เร าต้อ งทำก าร “ปฏิบั ติบูช า” ด้วยการสร้ างคุณง ามความดีให้มาก ๆ

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวด าประจำตั ว

(ภา ยห ลังทำบุ ญ เช่น ตักบ าตร ถวายสั งฆท าน เป็นต้น) เปิดทางและช่วยแ ก้ไขปั ญห าชี วิ ตที่เป็ นอยู่ในปัจจุบัน

เตรีย มน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด

และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิ ษฐ านจิ ต ดังต่อไปนี้

ตั้งนะโม(3 จบ)

“นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเส ด็ จมาเ ป็นประธ าน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา”

ขอส่วนบุ ญนี้จงสำเ ร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รั กษ าตัวข้าพเ จ้า

ขอให้เทวด าทั้งห ลายทั้งปวงจ งมีความสุ ข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน)

ลูกข อฝา กน้ำอุทิ ศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิ พย์พย าน

ขออานิสงค์ผ ลบุ ญกุศลอันใดที่ข้าพเ จ้า (ชื่ อ..ส กุ ล..) ได้ก ระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเ จ้าขออุทิ ศให้กับเทวด าทั้งหลายทั้งปว งของข้าพเ จ้า

อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเ จ้าพ้ นจากความทุ กข์..(บอ กเรื่องที่ประส บปั ญห า)

ไม่ว่าท่ านจะมาจ าก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึ กได้ก็ดีและระลึ กไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่ านจะอยู่ในภพภู มิใด ขอให้ท่ านจ งมารั บกุศล ที่ข้าพเ จ้าอุทิ ศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุ ดห มาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใด

ให้กุศ ลถึงทั่ว ทุกท่ าน ทุกตั ว ทุกต น ทุกภพ ทุกภูมิ

ขออานิส งค์ผ ลบุ ญดั งกล่าวนี้ โปรดก ลายเป็นโภ คท รั พย์

ตามที่ท่ านปร ารถนาทุ กประก ารตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

ขอบคุณที่มา : ganeshabuc ha.co,tne ws.co.th
เรียบเรียง : admin TH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น